DR's EXTRA

DR's EXTRA

DOSE-RESPONSES TO EXERCISE TRAINING. A randomized controlled trial on the effects of physical exercises on inflammatory reaction, endothelial function, atherosclerosis and cognition. DR's EXTRA. ISRCTN45977199

Tutkimuksen tavoite:

Säännöllisen liikuntaharjoittelun ja terveellisen ruokavalion itsenäiset ja yhdysvaikutukset ateroskleroosin ja kognitiivivisten toimintojen heikkenemisen ehkäisijänä.

Yhteenveto tutkimuksen taustasta, tutkimusmenetelmistä, aineistosta ja tutkimuksen toteutuksesta:

Lihavuus, ateroskleroottiset kardiovaskulaarisairaudet ja dementia ovat keskeinen kansanterveysongelma länsimaissa, joiden väestössä ikääntyneiden osuus lisääntyy rajusti. Perinteiset sepelvaltimotaudin vaaratekijät näyttävät usein olevan myös dementian taustalla. Vaaratekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa, ovat mm. vähäinen liikunta, epäterveellinen ruokavalio, lihavuus, korkea verenpaine ja kolesteroli sekä heikentynyt glukoosinsieto. National Institutes of Health (2010) lausuman ja Cochrane katsausten (Angevaren ym. 2008; Orozco ym. 2009) mukaan kaivataan laajoihin väestöpohjaisiin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä liikunnan, fyysisen kunnon ja ravinnon preventiivisistä vaikutuksista.

DR’s EXTRA on satunnaistettu, kontrolloitu 4-vuotinen interventiotutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa käytäntöä palvelevaa, näyttöön perustuvaa tietoa säännöllisen liikuntaharjoittelun ja ruokavalion vaikutuksista valtimoiden endoteelitoimintaan, ateroskleroosiin ja kognitioon edustavassa väestöotoksessa (n=1410) 55-74 -vuotiaita miehiä ja naisia. Kahden vuoden välimittauksiin osallistui 1292 tutkittavaa ja neljän vuoden loppumittauksiin 1199 tutkittavaa. Alhainen poisjäänti, 15%, kertoo erinomaisesta sitoutuneisuudesta. Tutkimuksesta poisjäämiset selittyvät mm. seuraavasti: kuolema (15%), vakava sairaus (28%), henkilökohtainen syy (46%), paikkakunnalta muutto (5%).

Aineiston analyysivaihe on meneillään. Tutkimuksesta on julkaistu tähän mennessä lukuisia alkuperäisartikkeleita kansainvälisissä sarjoissa ja aineistoa on käytetty useissa väitöskirjoissa. Tuloksissa korostuu hyvän fyyisen syorituskyvyn (VO2max) tärkeys. Laajan väestöpohjaisen aineiston ansiosta on voitu määrittää kliiniseen käyttöön soveltuvat maksimaalisen hapenottokyvyn viitearvot ikääntyneille miehille ja naisille. Hyvä VO2max ennustaa hyvää kognitiota, erityisesti hyvää muistia. Aivoperäisen hermokasvutekijän havaittiin olevan yhteydessä heikentyneeseen kognitioon naisilla. Hyvällä VO2max näyttäisi olevan terveellistä ruokavaliota voimakkaampi yhteys metaboliseen oireyhtymään. VO2max voidaan pitää jopa yhtenä metabolisen oireyhtymän komponenttina. Ruokavalion tunnetut riskitekijät tyypin 2 diabetekseen näyttävät olevan positiivisessa yhteydessä jo varhaisiin glukoositasapainon häiriöihin. Liikuntaan käytetyn ajan kustannuksia määrittivät motivaatio ja työmarkkinatilanne (eläkkeellä/työssä). Tutkimuseettisessä osiossa tulokset osoittavat, että kyky ymmärtää tietoon perustuvan suostumuksen sisältö ja tavoitteet korreloivat vahvasti itse intervention tavoitteiden saavuttamiseen.