Meneillään olevat tutkimukset

 

BestTreat

Satunnaistettu kontrolloitu HIIT-harjoittelututkimus ei-alkoholiperäistä rasvamaksatautia sairastavilla – BestTreat-tutkimus.

Satunnaistettu kontrolloitu liikuntainterventiotutkimus ei-alkoholiperäistä rasvamaksatautia sairastavalla 60:lla potilaalla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 12 viikkoa kestävän HIIT-harjoittelun vaikutus maksan rasvoittumiseen sekä liikunnan vaste suoliston mikrobistoon. HIIT-harjoittelun lisäksi interventioon sisältyy omatoimisesti toteutettavaa kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa kansainvälisten liikuntasuositusten mukaisesti. Sekä interventioryhmä että vertailuryhmä saavat normaalin hoitokäytännön mukaisen rasvamaksatautia sairastavan hoidon.

Tutkimus on yhteishanke Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen, Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin terveyskeskuksen kanssa. Vastaava tutkimus toteutetaan Amsterdamissa (Academic Medical Center (AMC)). Tutkimusaineistot yhdistetään lopullisiin analyyseihin.

 

DR´s EXTRA

Dose-responses to exercise training: A randomized controlled trial on the effects of regular physical exercise and diet on endothelial function, atherosclerosis and cognition on vuosina 2002 - 2011 toteutettu 4-vuotinen kontrolloitu, satunnaistettu liikunta- ja ravintointerventiotutkimus edustavassa väestöotoksessa kuopiolaisia 55-74-vuotiaita miehiä ja naisia. Analysointi ja raportointi jatkuu vuonna 2018.

DR’s EXTRA kuuluu suomalais-yhdysvaltalaiseen FUSION-konsortioon, ja sen myötä useisiin suuriin kansainvälisiin geenitutkimuskonsortioihin kuten MAGIC-, GIANT- ja CHARGE-konsortiot. Yhdysvalloista käsin koordinoidussa INSHAPE-konsortiossa puolestaan keskitytään fyysisen suorituskyvyn geneettiseen säätelyyn. Massiiviset konsortiot mahdollistavat liikunnan, liikkumattomuuden ja fyysisen kunnon ja geneettisten tekijöiden vuorovaikutusten tutkimisen tasolla, joka ilman monisäikeistä kansainvälistä verkostoa ei olisi taloudellisesti mahdollista, eikä tieteellisesti mielekästä.

 

FINGER-konsortio

KuLTu on partnerina FINGER-konsortiossa (Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability), jota Suomen Akatemia rahoitti SALVE -tutkimusohjelmassa vuosina 2009-2012.  Intervention vaikutusten säilymistä tullaan tarkastelemaan 7-vuotisseurannassa.

 

SUOMI 100 KUNNONKARTTA -väestötutkimus

Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön tiedolla johtamisen strategiaa. Sen keskeinen tavoite on suomalaisen työikäisen väestön fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon ja unen objektiivinen mittaaminen edustavassa otoksessa eri puolella Suomea. Lisäksi kerätään tietoa terveydestä, työkyvystä, elämänlaadusta, sairauspoissaoloista, terveyspalveluiden käytöstä sekä liikkumista selittävistä tekijöistä.

Suomi 100 KunnonKartta -tutkimus on satunnaisotantaan pohjautuva väestötutkimus (poikkileikkausasetelma), joka toteutetaan seuraavilla tutkimusalueilla: 1) Helsingin seutu, 2) Turun seutu, 3) Tampereen seutu, 4) Jyväskylän seutu, 5) Kuopion seutu, 6) Oulun seutu, ja 7) Rovaniemen seutu. Tutkimuksen kohteena on kunkin alueen 20 – 69 -vuotias väestö. Tilastokeskus poimii tutkimuksen osallistujat väestörekisterikeskuksen väestörekisteristä painotetulla satunnaisotannalla siten, että kultakin seitsemältä alueelta jokaisessa sukupuolen ja 10-vuotisikäryhmän (7 kpl) mukaan otetussa solussa on 150 henkilöä. Perusotoksen suuruus on kullakin alueella 1500 henkilöä, ja tutkimuksen kokonaisotos 10 500 henkilöä.

 

SEPELVALTIMOTAUDIN VAARATEKIJÄT –tutkimus

Kyseessä on vuosina 1984-89 toteutetun Sepelvaltimotaudin vaaratekijä -tutkimuksen laajennettu seuranta (1997-99), yhteishanke Itä-Suomen yliopiston kanssa. KuLTun vastuualueena aineiston keruun osalta oli kliinisten kuormituskokeiden suorittaminen

 

GENEATHLETE

Monikeskustutkimus geneettisten tekijöiden merkityksestä huippusuorituskyvyn kannalta kestävyysurheilijoilla, joilla on mitattu maksimaalinen hapenkulutus vähintään 85 ml/kg-1xmin-1. Tutkimus käynnistyi 1996 ja sitä johtaa professori Claude Bouchard (Pennington Biomedical Research Center, Yhdysvallat). Konsortiota on viime vuonna laajennettu, mikä mahdollistaa aineiston entistä perusteellisemman hyödyntämisen ja joka tulee näkymään myöhemmissä raporteissa.

 

TELS

Terveyttä Edistävä LiikuntaSeura -tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten 1) lasten ja nuorten liikuntaseurojen terveyden edistämistoimintaa sekä 2) seuratoimintaan osallistuvien nuorten terveystottumuksia ja 3) terveydentilaa. Lisäksi tutkitaan näkyykö seuran terveyden edistämisaktiivisuus toiminnassa mukana olevien nuorten terveystottumuksissa ja terveydentilassa. Terveystottumusten (sisältäen kyselylomaketutkimuksen ja liikunta-aktiivisuuden mittaamisen kiihtyvyysmittarilla) ja terveydentilan kohdalla tavoitteena on myös verrata seuratoimintaan osallistuvien (n=1200) ja osallistumattomien (n=600) nuorten (verrokkiaineisto) eroja. Tutkimus luo tieteelliseen tietoon pohjautuvan perustan tuleville interventio- ja seurantatutkimuksille sekä seurojen terveyden edistämistoiminnan ja nuorten urheilijoiden terveydentilan seurantajärjestelmälle. Tutkimustulokset tuottavat myös perusteita liikuntapoliittisille linjauksille ja käytännön seuratoimintaa kehittäville toimenpiteille. Tutkimus myös vahvistaa kuuden valtakunnallisen liikuntalääketieteen keskuksen sekä koko verkoston välistä tutkimusyhteistyötä. Lue lisää...

 

IMPROVE

(Intima media thickness as a predictor of vascular events) on eurooppalaisena monikeskustutkimuksena toteutettu kolmivuotinen epidemiologinen seurantatutkimus karotisvaltimon ateroskleroosin ennustearvosta kardiovaskulaarisairauksien suhteen korkeariskisillä 55-79-vuotiailla (n=3600). KuLTu:n osuus oli 532 tutkittavaa. IMPROVE-konsortioon kuuluu yhdeksän tutkimuslaitosta kuudesta eri maasta.