Meneillään olevat tutkimukset

MIOLI

Mitattu ja ohjattu liikuntapalvelu (MIOLI) ikääntyville hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauk-sia sairastaville. Vaikutukset liikunta-aktiivisuuteen, toimintakykyyn, elämän laatuun ja ter-veyspalvelujen käyttöön. MIOLI-tutkimus kohdistuu ikääntyviin 55–75-vuotiaisiin Pohjois-Savon alueella asuviin, erityisesti astmaa tai/ja COPD:tä sairastaviin henkilöihin, jotka kokevat tarvitsevansa lisää liikuntaa ja ohjausta liikuntaharjoitteluun. Kyseessä on yhteistyötutkimus, jonka toteuttajia ovat KuLTu, Itä-Suomen yliopis-to/Lääketieteen laitos/Biolääketieteen yksikkö/liikunta- ja urheilulääketiede ja Savonia-ammattikorkeakoulu. 


Pilottitutkimus uusien sydän- ja verisuonielimistön kuntoa mittaavien markkereiden löytämiseksi

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia, miten Oura-sormuksen käyttäjä saisi uutta tietoa oman verenkiertoelimistönsä tilasta ja sen muutoksista ajan myötä. Tavoitteena on myös tutkia, voidaanko näihin markkereihin vaikuttaa säännöllisen liikunnan avulla. Tutkimukseen voivat osallistua perusterveet 18-80-vuotiaat miehet ja naiset. Tutkimuksessa on kaksi osaa, joihin osallistuu yhteensä 300 tutkittavaa Kuopiosta ja lähialueelta. Alkumittausten jälkeen seuraa 12 viikon liikuntainterventio, johon osallistuu yhteensä 80 tutkittavaa. Tutkittavat arvotaan interventio- tai kontrolliryhmään. Interventioryhmään kuuluvat osallistuvat 12 viikon ajan kaksi kertaa viikossa polkupyöräergometrillä tehtävään intervalliharjoitteluun. Kaikki alkumittaukset toistetaan tutkimuksen lopussa. Kyseessä on KuLTu:n ja Oura Health Oy:n yh-teistyötutkimus, joka toteutetaan KuLTu:n toimitiloissa. 


DIFTOB

Dietary counseling coupled with fecal microbiota transplantation in the treatment of obesity and non-alcoholic fatty liver disease – the DIFTOB. KuLTu on mukana Kuopion yliopistollisen sairaalan johtamassa ulosteensiirtotutkimuksessa, joka käynnistyi syksyllä 2022 ja jatkuu vuo-teen 2024 asti. Tutkimuksessa selvitetään laihalta henkilöltä saadun ulosteensiirron ja ravitse-muksen yhteisvaikutuksia ylipainoisten henkilöiden terveyteen. Tutkittavat satunnaistetaan kahteen ryhmään, joista toinen saa ulosteensiirron laihalta henkilöltä, ja toinen ryhmä saa valeulosteensiirron. Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopistollisen sairaalan, Helsingin yliopiston, Päijät-Hämeen hy-vinvointikuntayhtymän (Päijät-Hämeen keskussairaala) ja Terveysliikunnan ja ravinnon tutki-mussäätiön kanssa. 


HITCARE

High-Intensity exercise Training in CArdiac REhabilitation after acute coronary event - rando-mized controlled trial, (korkeatehoinen liikuntaharjoittelu äkillisen sydäntapahtuman jälkeen). Akuutin sepelvaltimotautitapahtuman hoito on korkeatasoista ja hyvin tuloksekasta. Toisaalta sairaalavaiheen jälkeinen jatkohoito jää Suomessa puutteelliseksi - jopa 90 % potilaista jää ilman ohjelmoitua ja kontrolloitua kuntoutusta. Kansainväliset sydänjärjestöt korostavat poik-keuksetta liikunnan tärkeyttä sydänkuntoutuksessa, mutta samalla muistuttavat tutkimukseen perustuvan tiedon monista puutteista. HITCARE-tutkimuksessa lääketieteellisenä tavoitteena oli tutkia avohoitona toteutetun liikunnallisen kuntoutuksen vaikutusta taudin etenemiseen ja elämänlaatuun sepelvaltimotautipotilailla. Tutkimus on yhteistyöhanke KYS:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. 


BestTreat

Satunnaistettu kontrolloitu HIIT-harjoittelututkimus ei-alkoholiperäistä rasvamaksatautia sairastavilla – BestTreat-tutkimus.

Satunnaistettu kontrolloitu liikuntainterventiotutkimus ei-alkoholiperäistä rasvamaksatautia sairastavalla 60:lla potilaalla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 12 viikkoa kestävän HIIT-harjoittelun vaikutus maksan rasvoittumiseen sekä liikunnan vaste suoliston mikrobistoon. HIIT-harjoittelun lisäksi interventioon sisältyy omatoimisesti toteutettavaa kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa kansainvälisten liikuntasuositusten mukaisesti. Sekä interventioryhmä että vertailuryhmä saavat normaalin hoitokäytännön mukaisen rasvamaksatautia sairastavan hoidon.

Tutkimus on yhteishanke Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen, Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin terveyskeskuksen kanssa. Vastaava tutkimus toteutetaan Amsterdamissa (Academic Medical Center (AMC)). Tutkimusaineistot yhdistetään lopullisiin analyyseihin.


DR´s EXTRA

Dose-responses to exercise training: A randomized controlled trial on the effects of regular physical exercise and diet on endothelial function, atherosclerosis and cognition on vuosina 2002 - 2011 toteutettu 4-vuotinen kontrolloitu, satunnaistettu liikunta- ja ravintointerventiotutkimus edustavassa väestöotoksessa kuopiolaisia 55-74-vuotiaita miehiä ja naisia. Analysointi ja raportointi jatkuu vuonna 2018.

DR’s EXTRA kuuluu suomalais-yhdysvaltalaiseen FUSION-konsortioon, ja sen myötä useisiin suuriin kansainvälisiin geenitutkimuskonsortioihin kuten MAGIC-, GIANT- ja CHARGE-konsortiot. Yhdysvalloista käsin koordinoidussa INSHAPE-konsortiossa puolestaan keskitytään fyysisen suorituskyvyn geneettiseen säätelyyn. Massiiviset konsortiot mahdollistavat liikunnan, liikkumattomuuden ja fyysisen kunnon ja geneettisten tekijöiden vuorovaikutusten tutkimisen tasolla, joka ilman monisäikeistä kansainvälistä verkostoa ei olisi taloudellisesti mahdollista, eikä tieteellisesti mielekästä.


FINGER-konsortio

KuLTu on partnerina FINGER-konsortiossa (Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability), jota Suomen Akatemia rahoitti SALVE -tutkimusohjelmassa vuosina 2009-2012.  Intervention vaikutusten säilymistä tullaan tarkastelemaan 7-vuotisseurannassa.


SUOMI 100 KUNNONKARTTA -väestötutkimus

Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön tiedolla johtamisen strategiaa. Sen keskeinen tavoite on suomalaisen työikäisen väestön fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon ja unen objektiivinen mittaaminen edustavassa otoksessa eri puolella Suomea. Lisäksi kerätään tietoa terveydestä, työkyvystä, elämänlaadusta, sairauspoissaoloista, terveyspalveluiden käytöstä sekä liikkumista selittävistä tekijöistä.

Suomi 100 KunnonKartta -tutkimus on satunnaisotantaan pohjautuva väestötutkimus (poikkileikkausasetelma), joka toteutetaan seuraavilla tutkimusalueilla: 1) Helsingin seutu, 2) Turun seutu, 3) Tampereen seutu, 4) Jyväskylän seutu, 5) Kuopion seutu, 6) Oulun seutu, ja 7) Rovaniemen seutu. Tutkimuksen kohteena on kunkin alueen 20 – 69 -vuotias väestö. Tilastokeskus poimii tutkimuksen osallistujat väestörekisterikeskuksen väestörekisteristä painotetulla satunnaisotannalla siten, että kultakin seitsemältä alueelta jokaisessa sukupuolen ja 10-vuotisikäryhmän (7 kpl) mukaan otetussa solussa on 150 henkilöä. Perusotoksen suuruus on kullakin alueella 1500 henkilöä, ja tutkimuksen kokonaisotos 10 500 henkilöä.


SEPELVALTIMOTAUDIN VAARATEKIJÄT –tutkimus

Kyseessä on vuosina 1984-89 toteutetun Sepelvaltimotaudin vaaratekijä -tutkimuksen laajennettu seuranta (1997-99), yhteishanke Itä-Suomen yliopiston kanssa. KuLTun vastuualueena aineiston keruun osalta oli kliinisten kuormituskokeiden suorittaminen


GENEATHLETE

Monikeskustutkimus geneettisten tekijöiden merkityksestä huippusuorituskyvyn kannalta kestävyysurheilijoilla, joilla on mitattu maksimaalinen hapenkulutus vähintään 85 ml/kg-1xmin-1. Tutkimus käynnistyi 1996 ja sitä johtaa professori Claude Bouchard (Pennington Biomedical Research Center, Yhdysvallat). Konsortiota on viime vuonna laajennettu, mikä mahdollistaa aineiston entistä perusteellisemman hyödyntämisen ja joka tulee näkymään myöhemmissä raporteissa.


TELS

Terveyttä Edistävä LiikuntaSeura -tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten 1) lasten ja nuorten liikuntaseurojen terveyden edistämistoimintaa sekä 2) seuratoimintaan osallistuvien nuorten terveystottumuksia ja 3) terveydentilaa. Lisäksi tutkitaan näkyykö seuran terveyden edistämisaktiivisuus toiminnassa mukana olevien nuorten terveystottumuksissa ja terveydentilassa. Terveystottumusten (sisältäen kyselylomaketutkimuksen ja liikunta-aktiivisuuden mittaamisen kiihtyvyysmittarilla) ja terveydentilan kohdalla tavoitteena on myös verrata seuratoimintaan osallistuvien (n=1200) ja osallistumattomien (n=600) nuorten (verrokkiaineisto) eroja. Tutkimus luo tieteelliseen tietoon pohjautuvan perustan tuleville interventio- ja seurantatutkimuksille sekä seurojen terveyden edistämistoiminnan ja nuorten urheilijoiden terveydentilan seurantajärjestelmälle. Tutkimustulokset tuottavat myös perusteita liikuntapoliittisille linjauksille ja käytännön seuratoimintaa kehittäville toimenpiteille. Tutkimus myös vahvistaa kuuden valtakunnallisen liikuntalääketieteen keskuksen sekä koko verkoston välistä tutkimusyhteistyötä. Lue lisää...


IMPROVE

(Intima media thickness as a predictor of vascular events) on eurooppalaisena monikeskustutkimuksena toteutettu kolmivuotinen epidemiologinen seurantatutkimus karotisvaltimon ateroskleroosin ennustearvosta kardiovaskulaarisairauksien suhteen korkeariskisillä 55-79-vuotiailla (n=3600). KuLTu:n osuus oli 532 tutkittavaa. IMPROVE-konsortioon kuuluu yhdeksän tutkimuslaitosta kuudesta eri maasta.