Väitöskirjat

TtM Virpi Kuvaja-Köllner, 16.12.2022

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fyysisen aktiivisuuden terveystaloustieteelliset vaikutukset. 

TtT Heikki Pentikäinen, 31.1.2020 
Cardiorespiratory fitness, muscle strength, brain volumes and cognition in aging men and women: A population-based study. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, no 545. ISSN: 1798-5714, ISBN: 978-952-61-3271-6.

TtT Reija Männikkö os. Kouki, 11.9.2015
Diet and cardiorespiratory fitness in older adults with special reference to metabolic syndrome and cognitive function. A population-based study.

FT Leena Hakola, 10.2.2015
Cardiorespiratory fitness and physical activity in older adults: a population-based study in men and women.

FT Kristiina Niemelä, 2.12.2011
Iäkkäiden tuettu kuntoutuminen - laitoskuntoutusjakson, kotikuntoutuksen ja keinotuoliharjoittelun vaikutukset iäkkäiden henkilöiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

FT Tiina Heikkinen, 16.12.2010
Physical activity and its determinants among ageing people in Eastern Finland.

TtT Helena Länsimies-Antikainen, 27.11.2009
Realization of informed consent in health research (Tietoon perustuvan suostumuksen toteutuminen terveystutkimuksessa).

FT Maija Hassinen, 4.7.2008
Predictors and consequences of the metabolic syndrome – population-based studies in aging men and women (Metabolista oireyhtymää ennustavat tekijät ja seuraukset – väestötutkimus ikääntyvillä miehillä ja naisilla).

FT Pirjo Komulainen, 27.6.2008
The association of vascular and neuroprotective status indicators with cognitive functioning - population-based studies (Verisuonisairauksien riskitekijöiden ja aivoperäisen hermokasvutekijän yhteys kognitiiviseen toimintakykyyn - väestötutkimus).

LT Kai Savonen, 10.5.2008
Heart rate response to exercise in the prediction of mortality and myocardial infarction. A prospective population study in men (Sydämen sykintätaajuus kuormituskokeessa kuolleisuuden ja akuutin sydäninfarktin ennustajana. Epidemiologinen seurantatutkimus).

LT Terhi Remes, 11.11.2006
Influences of genetic factors and regular exercise on bone in middle-aged men (Perintötekijöiden ja säännöllisen liikunnan vaikutus luuhun keski-ikäisillä miehillä).

FT Jari Laukkanen, 10.12.2005
Exercise testing in the prediction of cardiovascular diseases and mortality: A prospective population study in men (Rasituskoelöydösten merkitys sydän- ja verisuonitautien riskiä ennustavina tekijöinä. Epidemiologinen seurantatutkimus).

LT Petri Tuomainen, 5.8.2005
Physical exercise in clinically healthy men and in patients with angiographically documented coronary artery disease with special reference to cardiac autonomic control and warm-up phenomenon (Liikunta kliinisesti terveillä miehillä ja invasiivisesti tutkituilla sepelvaltimotautipotilailla erityishuomiona sydämen autonomisen hermoston säätely ja sisäiset suojamekanismit (ns. lämmittelyilmiö).

LT Jouni Huuskonen, 16.6.2001
Osteoporosis in men (Miesten osteoporoosi).

LT Jari Töyry, 7.10.1998 (†)
Autonomic neuropathy in non-insulin-dependent diabetes mellitus - controlled ten-year follow-up study (Autonominen neuropatia aikuistyypin diabeteksessa - kontrolloitu kymmenen vuoden seurantatutkimus).

FT Anneli Helminen, 17.8.1998
Associations of social support with carotid atherosclerosis and its risk factors (Sosiaalisen tuen yhteys kaulavaltimon rasvoittumiseen ja sen riskitekijöihin).

FT Sari Väisänen, 3.10.1997
Associations of physical activity, fibrinogen genotypes and blood lipoproteins with thrombogenic factors in humans (Fyysisen aktiivisuuden, fibrinogeenin genotyyppien ja veren lipoproteiinien yhteys trombogeenisiin tekijöihin).

FT Tuomo Rankinen, 1994
Cardiorespiratory fitness, physical activity and diet-relation to carotid atherosclerosis and hemostatic risk factors.